September
Jeff Trites - Precision Shoot - Rifle RF - 1st
September
Reade Branch - Precision Shoot - Rifle CF - 3rd
September
Kevin Branch - Precision Shoot - Rifle CF - 2nd
September
Jeff Trites - Balloon Shoot - Pistol CF & RF - 3rd
September
Ron Doak - Balloon Shoot - Pistol CF & RF - 2nd
September
Wayne Love - Balloon Shoot - Pistol CF & RF - 1st
September
Jeff Trites - Precision Shoot - Rifle RF